Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

Verslo valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (Navision) turbūt yra populiariausia įmonės išteklių planavimo (ERP) programinė įranga, skirta vidutinio dydžio įmonėms ar organizacijoms. Tai Danijoje naudojantis naujausiomis technologijomis sukurta apskaitos ir verslo valdymo sistema. Programinė įranga skirta finansų, gamybos, kliento ryšių, tiekimo valdymui, analitikai ir elektroninei komercijai. Esame diegėjai ir turime priėjimą prie visų biznio logikos išeities tekstų, todėl šį produktą galime labai smarkiai adaptuoti individualiems kliento poreikiams.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) turi daugybę funkcijų, skirtų užtikrinti puikias verslo procesų palaikymo galimybes ir didinti verslo produktyvumą organizacijoje:
1. Finansų valdymas

√ Didžioji knyga
√ Asignavimai
√ Biudžetai
√ Sąskaitų tvarkaraščiai
√ Konsolidavimas
√ Pagrindinis XBRL
√ Pakeitimų žurnalas
√ Pinigų srautų prognozė
√ Pagrindinis ilgalaikis turtas
√ Draudimas
√ Priežiūra
√ Ilgalaikio turto paskirstymas
√ Perklasifikavimas
√ Banko valdymas
√ Rašybos tikrinimas
√ Banko suderinimas
√ Mokėjimo tvarkymas
√ Pagrindiniai matmenys
√ Išplėstiniai matmenys
√ Neribotas įmonių skaičius
√ Kelios valiutos
√ Atleidimai

2. Ryšių su klientais valdymas

√ Kontaktų valdymas
√ Užduočių valdymas
√ „Outlook Client Integration“
√ Kontaktų klasifikacija
√ Kampanijos valdymas
√ Galimybių valdymas
√ Sąveika / dokumentų valdymas
√ Pašto registravimas per „Microsoft Exchange“
√ „Microsoft Dynamics CRM“ integracija

3. Projektų valdymas

√ Pagrindiniai ištekliai
√ Pajėgumų valdymas
√ Kelios išlaidos
√ Įvertinimai
√ Užduotys / žingsniai
√ Darbai
√ Laiko lentelė

4. Konfigūracija ir plėtra

√ Pranešimų dizaineris (100 ataskaitų)
√ lentelės dizaineris (10 lentelių)
√ Užklausų dizaineris (100 užklausų)
√ XML prievadas (100 XML)
√ Puslapio dizaineris (100 puslapių)
√ Kodo vienetai (10)

5. Tiekimo valdymas

√ Pagrindinės gautinos sumos
√ Pardavimų sąskaitos faktūros
√ Pardavimų užsakymų valdymas
√ Pardavimų sąskaitų faktūrų nuolaidos
√ Alternatyvūs „Išsiųsti į“ adresai
√ Transportavimo atstovai
√ Pardavimų grąžinimo tvarkos valdymas
√ Pardavimų nuolaidos
√ Pardavimų kainodara
√ Pardavimų mokesčiai
√ Pagrindinės mokėtinos sumos
√ Pirkimo sąskaitų faktūrų išrašymas
√ Pirkimo užsakymų valdymas
√ Pirkimo sąskaitų faktūrų nuolaidos
√ Rekvizitų valdymas
√ Alternatyvūs užsakymo adresai
√ Pirkimo grąžinimo užsakymo valdymas
√ Pirkimų nuolaidos
√ Pirkimų kainodara
√ „Drop Shipments“
√ Pardavėjai / pirkėjai
√ Pagrindinė sąskaita
√ Kelios vietos
√ atsargų saugojimo vienetai
√ Alternatyvūs pardavėjai
√ Prekės surinkimo valdymas
√ Vietos pervedimai
√ Pavadinimų pakeitimas
√ Kryžminės nuorodos
√ Nonstock Items
√ Elemento sekimas
√ Prekės mokesčiai
√ Bin
√ Pasirinkite
√ Analizės ataskaitos
√ Biudžeto elementai
√ Darbo eiga
√ Dokumentų tvarkymas, dokumentų užfiksavimas ir OCR
√ E-paslaugos

6. Žmogiškųjų ištelkių valdymas

7. SROG

√ Kelios dokumento kalbos √ Kelios kalbos

8. Kita

√ Dukterinė įmonė (kiekviena)
√ Intrastatas
√ Išplėstinis tekstas
√ Darbo eilė
√ Priežasties kodai
√ Dynamics NAV Server

Microsoft Dynamics NAV (Navision) skirta grafinei Windows aplinkai. Vartotojo interfeisas standartizuotas ir įprastas Microsoft Office vartotojui. Iš bet kurio lauko galima išsikviesti kontekstinę pagalbą.

Programa pasižymi labai dideliu lankstumu. Keičiant įrašus atitinkamose konfigūracinėse lentelėse, vartotojas gali keisti laukų išdėstymą formose ir ataskaitose ir daugybę jų savybių. Galima programuoti papildomus modulius ar atskirus komponentus vartotojui pageidaujant.

Microsoft skiria labai didelį dėmesį duomenų saugumui ir vidiniam jų suderinamumui. Naudojantis programos vartotojų sistema su įėjimo vardais ir slaptažodžiais galima riboti priėjimą prie konkrečių duomenų. Konkrečiai kiekvienam vartotojui galima paskirti laiką kada jis galės dirbti su baze ir registruoti kada ir kiek jis realiai dirbo. Sukurtus vartotojus galima apjungti į vartotojų grupes ir joms priskirti įvairias roles: skaitymo, įrašo įterpimo, modifikavimo, įrašo naikinimo, vykdymo. Taip pat galima skirstyti teises specifinių operacijų atlikimui. Kiekvienam vartotojui galima sukurti individualų meniu, kuriame jis nematys to, į ką neturi teisių.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistema yra labai stabili. Įtampos dingimai negadina duomenų bazės. Specialiomis priemonėmis galima testuoti duomenų bazės struktūros korektiškumą ir daryti rezervines kopijas. Didelę duomenų bazę galima suskaidyti į kelias bylas, saugomas skirtinguose to pačio kompiuterio diskuose. Taip padidinamas skaitymo/rašymo greitis.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) duomenų bazėje registravimo operacijos pildo tam tikras lenteles su sumomis, kurių įrašų vėliau po registravimo jau negalima keisti. Jei padaroma klaida – daromos tikslinimo operacijos ir visa tai atsispindi pakeitimų žurnale.

Darbui su Microsoft Dynamics NAV (Navision) reikalinga licencija, kurioje nurodyta informacija apie jos savininką bei teisės į nusipirktus modulius. Microsoft Dynamics NAV (Navision) pagal paskirties sritis yra suskaidyta į daug modulių, kurių kiekvienas turi savo kainą. Pirkėjas pats pasirenka jam reikalingus modulius ir moka tik už juos. Licenciją bet kada galima praplėsti pridedant reikalingus modulius.

Aprašymas anglų kalba: Microsoft Dynamics NAV 2017

 
Atgal

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti