Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

i.MAS

i.MAS – tai VMI išmanioji mokesčių administravimo sistema

Šiuo metu siūlome pritaikyti NAV (Navision) sistemoms šias i.MAS sudėtines dalis:
i.SAF – Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemė
i.VAZ – Elektroninių važtaraščių posistemė
i.SAF-T – Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė

i.SAF
Išrašomų ir gaunamų sąskaitų faktūrų registro pateikimas pagal i.SAF reikalavimus
Nuo 2016-10-01 visi PVM mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, VMI i.SAF sistemoje turi pateikti (importuoti) nustatyto XML formato SF registrus. Formuojamose bylose privaloma naudoti naujus VMI PVM klasifikatoriaus identifikatorius.
Siūloma realizacija NAV (Navision) aplinkoje:
1. Atliekami pakeitimai PVM registravimo nustatymuose:
– įvedama i.MAS klasifikatorių lentelė su atitinkamais laukais pagal VMI klasifikatorių;
– lentelė užpildoma „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos“ klasifikatorių reikšmėmis bei atnaujinama pasikeitus VMI klasifikatoriui;
– sukuriami sąryšiai tarp VMI PVM klasifikatoriaus ir PVM registravimų nustatymų lentelės.

2. XML failo formavimas:
– Sukuriamos ataskaitos: „Gaunamų PVM SF registras“ ir „Išrašomų PVM SF registras“.
Sukurtose ataskaitose naudojami požymiai:
a) „Įtraukti į SF registrą“ – netraukia jei nepažymėta;
b) „Sutraukti taisymus“ – sutrauktia taisymo įrašus (įmonėje turi būti nustatytas detalizavimas – kaip atskirti taisymą nuo grąžinimo);
c) „Sutraukti atšaukimus“ – sutrauktia atšaukimo įrašus;
d) „Eksportuoti į failą“ – nurodomas eksportuojamos bylos pavadinimas ir jos vieta;
e) „Maksimalus įrašų skaičius byloje“– naudojamas nustatymas pagal tuo metu galiojančius VMI reikalavimus;
– Formuojamos atskiros gaunamų PVM SF ir išrašomų PVM SF bylos (tipai „P“ ir „S“) XML bylos.

3. Suformuota XML byla rankiniu būdu importuojama i.SAF sistemoje (esant klaidoms (i.SAF) – tvarkomi (taisomi) duomenys, formuojama nauja byla bei importuojama iš naujo).

VMI nuoroda

i.VAZ
Krovinio važtaraščio duomenų teikimas VMI i.VAZ sistemoje
Nnuo 2016-10-01 dienos, ūkio subjektai, prieš išsiųsdami krovinį, privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI i.VAZ sistemoje – importuoti nustatyto XML formato bylas arba rankiniu būdu pildyti pačioje sistemoje.
Siūloma realizacija NAV (Navision) aplinkoje:
1. Nustatomas važtaraščio bylos pateikimo būdas:
a) Neteikiama;
b) Teikiama rankiniu būdu – NAV (Navision) aplinkoje suformuojama XML byla ir rankiniu būdu importuojama i.VAZ sistemoje;
c) Pateikiama automatiškai (Web serviso pagalba);
d) Teikiama atsarginėmis priemonėmis (nėra interneto ar neveikia i.VAZ Web servisas).

2. Nustatomi papildomi privalomi XML duomenys (tikslinama individualiai kiekvienai įmonei):
a) Vežėjų, automobilių, vairuotojų duomenys;
b) Klientų duomenys (pilni adresai, kodai);
c) Krovinio pakrovimo, išsiuntimo, iškrovimo datos, laikai, adresai;
d) Nustatomas automatinis reikšmių užpildymas nesant duomenų (ND).

3. XML bylos formavimas:
– Krovinio važtaraščio (XML i.VAZ) duomenų formavimas – pasirinktinai dokumento(-ų) NAV sistemoje pagrindu (dažniausiai naudojamas pardavimo važtaraštis);
– Patikrinama ar privaloma dokumentą teikti i.VAZ (ar siuntėjas ir gavėjas nesutampa, ar gavėjas ne fizinis, ar išsiuntimo ir iškrovimo vietos Lietuvoje, ar pervežama kelių transportu);
– Sukuriama ataskaita – „i.VAZ XML“, kuri pagal išrašomo važtaraščio duomenis suformuoja VMI standarto XML bylą.

4. Papildymai XML bylos pateikimui i.VAZ (tik Web serviso atveju):
– Po sėkmingo XML bylos suformavimo eksportuojama byla į i.VAZ sistemą;
– Sėkmingo eksporto atveju dokumentui užpildomas i.VAZ statusas – „Pateiktas“;
– Nesėkmingo eksporto atveju – parodomas pranešimas apie klaidą, užpildomas i.VAZ statusas – „Pateikimo klaida“.

5. Papildymai pranešimų importavimui iš i.VAZ (tik Web serviso atveju):
– Gavus pranešimą iš i.VAZ – galima užpildyti „Registruoto Išsiuntimo“ antraštės laukus „i.VAZ statusas“ („Užregistruotas“ arba „Atšauktas“), bei „i.VAZ registracijos Nr.“.

VMI nuoroda

i.SAF-T
Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis, skirtas darbui su SAF-T rinkmenomis siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą.
Siūloma realizacija atskiroje programoje.

Daugiau informacijos apie SAF-T rinkmeną rasite čia

 
Atgal

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti