Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

Sandėlio valdymas

Siūlome Microsoft Dynamics NAV sandėlio modulį, praplečiant turimos NAV programos funkcionalumą.
Turime sukaupę didelę diegimo, optimizavimo, individualizavimo ir priežiūros patirtį.
Galime atlikti sandėlio procesų analizę ir teikti sandėlio procesų optimizavimo pasiūlymus.

Siūlome individualius sprendimus įvairiose sandėlio valdymo srityse:
• Prekių priėmime:
     rūšiavimas;
     patikra;
     prekių padėjimo vietos parinkimas įvairių algoritmų pagalba;
     sandėlio darbuotojų valdymas: užduočių formavimas, konfigūravimas (leidimai/draudimai);
     nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvų (skenerių) naudojimas;
     pakavimas.
• Vidinėje sandėlio veikloje:
     greitos atrankos zonos (fast zone) suformavimas ir naudojimas;
     vidiniai prekių perklasifikavimai;
     teigiami/neigiami koregavimai;
     pilna arba dalinė inventorizacija.
• Prekių atrankoje ir pakavime:
     prekių surinkimo optimalaus maršruto suformavimas pagal įvairius užduotus algoritmus;
     sandėlio darbuotojų valdymas – konkrečių užduočių priskyrimas pagal pajėgumus;
     patikra;
     rūšiavimas;
     pakavimas;
     paruošimas išsiuntimui per kurjerių tarnybas.
• Automatizuojant formavimo/registravimo operacijas
• Apskaitant darbuotojų vykdytas operacijas
• Atvaizduojant sandėlio darbo eigą (užduotis) dideliuose išoriniuose ekranuose
• Panaudojant papildomą įrangą – skenerius, brūkšninių kodų/etikečių spausdintuvus, svarstykles ir kt.

Efektyviam sandėlio darbui užtikrinti visose operacijose siūlome naudoti brūkšninių kodų skaitytuvus (skenerius), kurie ypač palengvina atliekamas užduotis, iki minimumo sumažina klaidų tikimybę, leidžia sumažinti atliekamų operacijų trukmę ir padidina darbo našumą.

Siūlomų sprendimų visuma užtikrina žymią ekonominę naudą.

 
Atgal

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti