Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

SAF-T rinkmena

Kas tai yra SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File -Tax) tai standartinė apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami įmonės buhalterinės apskaitos duomenys už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį. Šie duomenys pagal pareikalavimą teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos muitinei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms arba, pagal atskirą susitarimą, kitoms šalims. SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal įmonių buhalterinės apskaitos duomenis.

Kas privalo teikti SAF-T?

Ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus, turi būti pasiruošę teikti duomenis SAF-T formatu:

apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
pardavimo pajamos atitinka žemiau nurodytus dydžius.
a. nuo 2017 m. sausio 1 d., kurių 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų;
b. nuo 2018 m. sausio 1 d., kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų;
c. nuo 2019 m. sausio 1 d., kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. eurų.

Visiems kitiems ūkio subjektams, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio.

Atsiradus pareigai, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys SAF-T rinkmenoje teikiami, neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.

– tai mūsų sprendimas

Mes sukūrėme efektyvią ir paprastą programą SAF-TIT skirtą Microsoft Dynamics NAV (Navision) verslo valdymo sistemos duomenų eksportui SAF-T formatu, pagal VMI reglamentavimą. Jos diegimas ir naudojimas nereikalauja jokio Navision programos objektų ar duomenų bazių modifikavimo. Diegimą ir duomenų suformavimą gali atlikti Jūsų IT specialistas ar Jūsų sistemą prižiūrinti kompanija.
Taip pat teikiame konsultacijas ir diegimo paslaugas.

Programą ir jos aprašymą rasite čia.

 
Atgal

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti